SCHOLARSHIPS

  • Home /
  • Admission /
  • Scholarships

Scholarship/ Award

Sr.No. TITLE OF SCHOLARSHIP/ AWARD ELIGIBILITY AMOUNT/ANNUM
1 Shree Shirdi Saibaba Sansthan Employee of Shree Shirdi Saibaba Sansthan Tuition Fees
2 Dr. Prof. T. J. Sawant Sir Topper Tuition Fees
3 Lila Poonawalla Foundation Scholarship Family background and previous academic record 40,000/-
4 Government Scholarship For SC category income limit upto 200000/-,For other reserve categories i.e. OBC, VJNT, SBC income limit 100000/- 50% Tution Fees
5 Government Freeship 50% Tution Fees
6 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष 2021-22 केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणा-या आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना (व्यवस्थापन कोटयातील प्रवेशित विद्यार्थी वगळून ) शिक्षण शुल्काच्या आणि परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के इतकी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. 50% Tution Fees
7 डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्प-भूधारक शेतकरी / नोंदणीकृत मजूर नाहीत, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे (दोन्ही पालकाांचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न रु.1.00 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना प्रचलित व नव्याने समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक वर्षातील १० महिन्यांकरिता रु. ३०००/- निर्वाह भत्ता अदा करण्यात येईल . 30,00/- Per Month
8 Minority Scholership Muslim, Budh, Sikh , Christian caste students can apply. Rs. 25000/- Per Annum.